RYCERZE  ŚW. FRANCISZKA


Informacje o Rycerzach

http://www.rycerzefranciszka.pl/

Asystent Narodowy RF
O. Sylwester Haśnik
tel. 601 669 780
e-mail: tekakwita@wp.pl 

Radna RN FZŚ d/s MF i RF
s. Anna Stakun - Region Olsztyński
 

Radna d/s Rycerzy w Regionie Katowickim
s. Magdalena Lipowicz

 

"Rycerskie Hasło"  To wasz Znak łączności ze sobą, abyście mogli przekazywać sobie i innym, szczególnie Siostrom i Braciom z wielkiej rodziny franciszkańskiej, wiadomości, jak po rycersku bronić życia religijnego i realizować ideały św. Franciszka z Asyżu.
Życzymy dużo mocy Ducha Świętego dla Waszej twórczości w tym czasopiśmie, a św. Franciszek niech Wam podpowiada, co macie pisać i co macie rysować, i co jeszcze więcej... Redakcja "Rycerskiego Hasła" zaprasza wszystkich czytelników do współtworzenia tego czasopisma. 
Prosimy przysyłać swoją twórczość na adres redakcji: rycerzeswfranciszka@interia.pl
 


Kwartalnik "Rycerskie Hasło"
 
            

Zobacz i przeczytaj:   1/2014 2/2014    
  1/2013 2/2013 3/2013 4/2013
         

 

Drużyny Rycerzy św. Franciszka


Drużyna RF
Parafia św. Andrzeja Boboli
ul. Wyzwolenia 215
41-710 Ruda Śląska 10
tel. 32 242 05 43
 

Drużyna RF
Parafia Matki Boskiej Częstochowskiej
ul. Piotra Michałowskiego 9
40-748 Katowice Podlesie
http://fzskatowicepodlesie.pl/rf/

Drużyna RF
Parafia Świętych Piotra i Pawła
ul. Ks. Bpa Teodora Kubiny 10
41-600 Świętochłowice
 

 

 


 

Organizacja Drużyn
 

POLSKIE NORMY STRUKTURALNE DLA RYCERZY ŚW. FRANCISZKA
 

"Mając przekonanie o konieczności wychowania dzieci tak, by otwierały swój umysł na wspólnotę i by w niej uświadamiały sobie, że są żywymi i aktywnymi członkami Ludu Bożego”, oraz o fascynacji, jaką może wywierać na nich Franciszek, należy popierać formację grup dzieci, które z pomocą pedagogiki i organizacji dostosowanej do ich wieku, niech będą wprowadzane w poznawanie i miłość życia franciszkańskiego. Statuty narodowe dadzą stosowne wskazania dla organizacji tych grup oraz dla ich relacji ze wspólnotą braterską i z grupami młodzieżowymi." KG 25 Normy strukturalne /pdf/

Procedura tworzenia Drużyn
PROCEDURA TWORZENIA DRUŻYN RF W PARAFII

Założenie drużyn RF w parafii, poprzedzone jest aprobatą decyzji o utworzeniu drużyny RF przez miejscową wspólnotę FZŚ i następnie przez księdza proboszcza tej parafii, w której znajduje się wspólnota FZŚ.


ETAPY ORGANIZOWNIA DRUŻYN RF PRZEZ WSPÓLNOTĘ LOKALNĄ FZŚ
 

1. Rada lokalna FZŚ podejmuje decyzję o zorganizowaniu drużyny RF w swojej parafii w oparciu o rozeznanie następujących czynników:


a. czy w parafii są dzieci, które można byłoby sformować w drużynę RF Nie należy brać pod uwagę tych dzieci, które przynależą już do innych grup będących przy parafii. Wyjątek stanowi przynależność dzieci do służby liturgicznej ołtarza.
b. czy we wspólnocie FZŚ jest osoba spełniająca możliwości prowadzenia RF. W przypadku braku osoby, która prowadziłaby RF, wspólnota FZŚ może się posłużyć moderatorem RF z regionu - byleby umiał podołać powierzonym zadaniom i przezwyciężyć trudności organizacyjne, związane np. z odległością, czy liczebnością drużyn RF., które ma pod sobą.
c. czy będzie aprobata wspólnoty lokalnej FZŚ i księdza proboszcza.
 

2. Rada lokalna FZŚ pyta swoją wspólnotę o decyzję, (powstania drużyny RF) czy przy niej ma powstać drużyna RF. Po uzyskaniu pozytywnej odpowiedzi rada lokalna FZŚ oddelegowuje kandydata na moderatora RF, który podlega specjalnemu instruktażowi.


3. Rada wspólnoty FZŚ udaje się do księdza proboszcza z prośbą o pozwolenie założenia drużyny RF, z wiadomością o oddelegowanej ze swojej wspólnoty FZŚ, MF, (lub upoważnionej) osobie na moderatora RF.
 

4. Pozytywna decyzja lokalnej wspólnoty FZS i księdza proboszcza, zostaje zatwierdzona specjalnym pismem, dołączonym do struktury RF. Tę decyzję, rada lokalna FZŚ przekazuje swojemu asystentowi regionalnemu FZŚ, a także swojej radzie regionalnej i asystentowi narodowemu RF, który rejestruje drużynę RF i przekazuje materiały formacyjne moderatorowi nowej drużyny RF.
 

5. Rada lokalna FZŚ prosi asystenta regionalnego RF, (a w razie jego braku, asystenta regionalnego FZŚ) lub asystenta lokalnego RF, (a w razie jego braku, asystenta lokalnego FZŚ) o kontakt z księdzem proboszczem, w celu dokonania propagacji dla dzieci do RF. Asystent regionalny lub lokalny FZŚ, może również prosić asystenta narodowego RF o dokonanie tej propagacji.
 

6. Sprawozdanie roczne z działalności drużyny RF. przekazuje do regionu przełożona FZŚ tej wspólnoty lub w uściślonych obowiązkach radny do spraw RF.
 

7. Moderatorzy lokalni RF danego regionu FZŚ podlegają swojemu radnemu ds. RF w zakresie wyznaczonych obowiązków.
 

8. Radny regionalny RF i moderatorzy lokalni RF danego regionu FZŚ podlegają asystentowi narodowemu RF lub jego delegatom OFM i FZŚ w zakresie współpracy, koordynacji organizacyjnej i formacyjnej na poziomie narodowym i międzynarodowym, a także instruktażom szkoleniowym i wizytacjom pasterskim.

ANEKS DO OBRZĘDU PRZYJĘCIA DO RYCERZY ŚW. FRANCISZKA

Dotyczy formacji RF w Polsce

Po wypełnieniu obrzędu według Rytuału FZŚ następuje obrzęd pasowania na Rycerza św. Franciszka.
1. POŚWIĘCENIE SZNURA RYCERSKIEGO
Wszechmogący Boże! W Imię Trójcy + Ojca i Syna i Ducha Świętego poświęcamy ten rycerski sznur przywiązania do Ewangelii i Kościoła. Amen.
2. POŚWIĘCENIE TARCZY RYCERSKIEJ
Boże w Trójcy Osób! Ześlij swoje błogosławieństwo + Ojcze, Synu i Duchu Święty na te rycerskie tarcze, aby Ci którzy będą je nosić mogli doświadczyć Twej mocy obrony wiary katolickiej i obrony przed złem! Amen.
3. PASOWANIE NA RYCERZA ŚW. FRANCISZKA
Kapłan kładzie na ramieniu kandydata poświęcony uprzednio sznur z trzema węzłami i pytając go o imię wypowiada słowa: (Imię)... W imię Boga Króla Wszechświata pasuję cię na rycerza św. Franciszka. Bądź dzielnym świadkiem pokoju dobra i braterstwa! Amen.
(następuje wręczenie sznura kandydatowi)
4. WRĘCZENIE TARCZY
Przełożony miejscowej wspólnoty FZŚ wręcza tarczę ze słowami: (Imię) - Rycerzu św. Franciszka! Przyjmij tarczę obrony wiary katolickiej i obrony przed złem! Amen.
Obrzęd kończy się modlitwą, lub stosowną pieśnią.