MŁODZIEŻ 

RYCERZE  ŚW. FRANCISZKA

 

Drużyna RF, Parafia św. Andrzeja Boboli
ul. Wyzwolenia 215, 41-710 Ruda Śląska 10
tel. 32 242 05 43
http://bobola.info

Drużyna RF, Parafia Matki Boskiej Częstochowskiej
ul. Piotra Michałowskiego 9, 40-748 Katowice Podlesie

http://www.parafia-podlesie.pl/

Drużyna RF, Parafia Świętych Piotra i Pawła
ul. Ks. Bpa Teodora Kubiny 10, 41-600 Świętochłowice
http://www.parafia-swietochlowice.pl/

Drużyna RF, Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego
ul. Ligonia 2, 41-902 Bytom
http://www.bytom.kapucyni.pl

Drużyna RF, Parafia Św. Marii Magdaleny
ul. Ks. K. Damrota 62, 43-100 Tychy
http://www.tychymm.katowice.opoka.org.pl

Drużyna RF, Parafia Św. Antoniego z Padwy
ul. Kościelna 20

41–306 Dąbrowa Górnicza
https://dabrowa.franciszkanie.pl

 


Opiekun Rycerzy
br. Zbigniew Kołodziejczyk OFM Cap

Radna d/s Rycerzy w Regionie Katowickim
s.Małgorzata Szymaszek

 


NARODOWA KARTA RYCERZY

Organizacja Drużyn
 

POLSKIE NORMY STRUKTURALNE DLA RYCERZY ŚW. FRANCISZKA

"Mając przekonanie o konieczności wychowania dzieci tak, by otwierały swój umysł na wspólnotę i by w niej uświadamiały sobie, że są żywymi i aktywnymi członkami Ludu Bożego”, oraz o fascynacji, jaką może wywierać na nich Franciszek, należy popierać formację grup dzieci, które z pomocą pedagogiki i organizacji dostosowanej do ich wieku, niech będą wprowadzane w poznawanie i miłość życia franciszkańskiego. Statuty narodowe dadzą stosowne wskazania dla organizacji tych grup oraz dla ich relacji ze wspólnotą braterską i z grupami młodzieżowymi." KG 25 Normy strukturalne /pdf/

Procedura tworzenia Drużyn
PROCEDURA TWORZENIA DRUŻYN RF W PARAFII

Założenie drużyn RF w parafii, poprzedzone jest aprobatą decyzji o utworzeniu drużyny RF przez miejscową wspólnotę FZŚ i następnie przez księdza proboszcza tej parafii, w której znajduje się wspólnota FZŚ.

ETAPY ORGANIZOWNIA DRUŻYN RF PRZEZ WSPÓLNOTĘ LOKALNĄ FZŚ

1.Rada lokalna FZŚ podejmuje decyzję o zorganizowaniu drużyny RF w swojej parafii w oparciu o rozeznanie następujących czynników:

a - czy w parafii są dzieci, które można byłoby zorganizować w drużynę RF. Nie należy brać pod uwagę tych dzieci, które przynależą już do innych grup będących przy parafii. Wyjątek stanowi przynależność dzieci do służby liturgicznej ołtarza.

b - czy we wspólnocie FZS jest osoba spełniająca możliwości prowadzenia RF. W przypadku braku takiej osoby, wspólnota FZS może się posłużyć moderatorem RF z regionu - byleby umiał podołać powierzonym zadaniom i przezwyciężyć trudności organizacyjne, związane np. z odległością czy liczebnością drużyn RF., które ma pod sobą.

c - czy będzie aprobata wspólnoty lokalnej FZS i księdza proboszcza.

2. Rada lokalna FZŚ pyta swoją wspólnotę o zgodę na powstanie drużyny RF. Po uzyskaniu pozytywnej odpowiedzi rada lokalna FZŚ oddelegowuje kandydata na moderatora RF, który podlega specjalnemu instruktażowi.

3. Rada wspólnoty FZŚ udaje się do księdza proboszcza z prośbą o pozwolenie założenia drużyny RF. Przed stawia oddelegowaną osobę na moderatora RF ze swojej wspólnoty, lub ze wspólnoty MF, (albo inną upoważnioną)

4. Pozytywna decyzja lokalnej wspólnoty FZS i księdza proboszcza, zostaje zatwierdzona specjalnym pismem, dołączonym do struktury RF. Tę decyzję, rada lokalna FZS przekazuje swojemu asystentowi lokalnemu, regionalnemu; a także swojej radzie regionalnej i asystentowi narodowemu RF, który rejestruje drużynę RF i przekazuje materiały formacyjne moderatorowi nowej drużyny RP.

5. Rada lokalna FZŚ prosi asystenta regionalnego RF,(a w razie jego braku, asystenta regionalnego FZS); lub asystenta lokalnego RF, (a w razie jego braku, asystenta lokalnego FZS) o kontakt z księdzem proboszczem, w celu dokonania propagacji dla dzieci do RF. Asystent regionalny, lub lokalny FZS, może również prosić asystenta narodowego RF o dokonanie tej propagacji.

6.Moderatorzy lokalni danego regionu FZŚ podlegają swojemu radnemu ds. RF w zakresie wyznaczonych obowiązków.

7. Radny regionalny RF i moderatorzy lokalni RF danego regionu FZŚ podlegają asystentowi narodowemu RF, lub jego delegatom OFM i FZS w zakresie współpracy, koordynacji organizacyjnej i formacyjnej na poziomie narodowym i międzynarodowym, a także instruktażom szkoleniowym i wizytacjom pasterskim.

ANEKS DO OBRZĘDU PRZYJĘCIA DO RYCERZY ŚW. FRANCISZKA

Dotyczy formacji RF w Polsce

Po wypełnieniu obrzędu według Rytuału FZŚ następuje obrzęd pasowania na Rycerza św. Franciszka.
1. POŚWIĘCENIE SZNURA RYCERSKIEGO
Wszechmogący Boże! W Imię Trójcy + Ojca i Syna i Ducha Świętego poświęcamy ten rycerski sznur przywiązania do Ewangelii i Kościoła. Amen.
2. POŚWIĘCENIE TARCZY RYCERSKIEJ
Boże w Trójcy Osób! Ześlij swoje błogosławieństwo + Ojcze, Synu i Duchu Święty na te rycerskie tarcze, aby Ci którzy będą je nosić mogli doświadczyć Twej mocy obrony wiary katolickiej i obrony przed złem! Amen.
3. PASOWANIE NA RYCERZA ŚW. FRANCISZKA
Kapłan kładzie na ramieniu kandydata poświęcony uprzednio sznur z trzema węzłami i pytając go o imię wypowiada słowa: (Imię)... W imię Boga Króla Wszechświata pasuję cię na rycerza św. Franciszka. Bądź dzielnym świadkiem pokoju dobra i braterstwa! Amen.
(następuje wręczenie sznura kandydatowi)
4. WRĘCZENIE TARCZY
Przełożony miejscowej wspólnoty FZŚ wręcza tarczę ze słowami: (Imię) - Rycerzu św. Franciszka! Przyjmij tarczę obrony wiary katolickiej i obrony przed złem! Amen.
Obrzęd kończy się modlitwą, lub stosowną pieśnią.

Materiały archiwalne